تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1375 
فقه و مبانی حقوق 
وزارت علوم از طریق ازمون خبرگان بدون مدرک 
 
دکترا 
1375 
فقه و مبانی ‌حقوق 
وزارت علوم 
 
سطح 4